guoke-email

 
   

沙漠晨光

(甘肃 敦煌 鸣沙山)


相关照片:沙漠敦煌黎明

 
 
 
   

前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下!

(甘肃 敦煌 河仓城)


相关作品:戈壁甘肃敦煌地貌

 
 
 
   

大沙丘

(甘肃 敦煌 鸣沙山)


相关作品:沙漠甘肃敦煌极简

 
 
 
   

沙丘和树

(甘肃 敦煌 鸣沙山)


相关作品:沙漠极简敦煌

 
 
 
   
2张

人行如蚁(2P)

(甘肃 敦煌 鸣沙山)


相关照片:沙漠敦煌极简

 
 
 
   

日出时的沙丘

(甘肃 敦煌 鸣沙山)


相关作品:沙漠极简敦煌黎明

 
 
 
   

日出时的沙丘

(甘肃 敦煌 鸣沙山)


相关作品:沙漠极简敦煌黎明

 
 
 
   

走向沙漠深处……

(甘肃 敦煌 鸣沙山)


相关照片:沙漠敦煌极简

 
 
 
   

日出时的沙丘

(甘肃 敦煌 鸣沙山)


相关作品:沙漠极简敦煌黎明Lofter精选

 
 
 
   

沙丘

(甘肃 敦煌 月牙泉 鸣沙山)