guoke-email

 
   

所谓修行,就是不断修正自己……

(西藏 拉萨 大昭寺)


相关作品:西藏生活的色彩人像和尚喇嘛

 
 
 
   

生活的色彩:鲜艳的喇嘛

(西藏 拉萨 大昭寺)


相关照片:西藏人像和尚喇嘛生活的色彩

 
 
 
   

拽拽的样子……比“收门票的那个和尚”要酷多了……

(山西 五台山 菩萨顶)


相关照片:山西寺庙人像和尚喇嘛

 
 
 
   

学习佛经的年青喇嘛

(四川 道孚 惠远寺)

 
 
 
   

学习佛经的年青喇嘛

(四川 道孚 惠远寺)

 
 
 
   
3张

真正的修行是红尘练心……(3P)

(西藏 拉萨 大昭寺)

 
 
 
   

被不速之客打搅的小喇嘛

(四川 道孚 惠远寺)