guoke-email

 
   

静谧

(柬埔寨 小吴哥)


相关作品:柬埔寨动物倒影吴哥窟彩色版

 
 
 
   

在石缝中顽强的生长……

(柬埔寨 大吴哥)


相关作品:柬埔寨古迹

 
 
 
   

柬埔寨的标志性表情:高棉的微笑

(柬埔寨 暹粒 大吴哥)


相关作品:柬埔寨雕塑古迹

 
 
 
   
3张

3P:雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改……

(柬埔寨 小吴哥)

 
 
 
   

吴哥窟的黎明

(柬埔寨 小吴哥)

 
 
 
   

古堡老树

(柬埔寨 大吴哥)

 
 
 
   

雕栏玉砌应犹在,只是朱颜改……

(柬埔寨 小吴哥)

 
 
 
   

静谧

(柬埔寨 小吴哥)


相关作品:柬埔寨绿动物倒影吴哥窟